Kwaliteitslabel S3

VSU
Het S3-label van de beroepsfederatie “ Vlaamse Slotenmakers Unie VZW” werd in het leven geroepen om de consument een betere bescherming tegen inbraak te bieden.

Diefstal en inbraak zijn fenomenen die sedert jaren zorgen voor een toenemende onveiligheid in België. Dit fenomeen berokkent elkeen die er slachtoffer van is geweest naast materiële schade ook aanzienlijke niet-materiële schade.

De vraag om een betere bescherming is dan ook groot en de omzet in deze markt stijgt van jaar tot jaar.

Het is echter niet zo dat er een betere bescherming wordt gerealiseerd omdat het aantal producten dat op de markt te koop is uitgebreider wordt.

Vakmanschap, technische bekwaamheid, inzicht en vertrouwd zijn met de werkelijke problemen moeten eveneens zijn aangewend om tot een goed resultaat te komen.

Bij het opbouwen van een plan om zich beter te beveiligen tegen inbraak gaat men te werk vanuit drie pijlers.

Vooreerst worden maatregelen getroffen op het vlak van de organisatie.

Vervolgens worden maatregelen getroffen op het vlak van bouwkundige bescherming en in laatste instantie wordt maatregelen gerealiseerd op het vlak van een eventuele elektronische bescherming.

Op het vlak van bouwkundige beveiliging zijn er in België nog geen echte kwaliteitsnormen van toepassing. Er bestaan normen voor hang- en sluitwerk, zowel in de buurlanden als nieuw ontwikkelde normen op Europees vlak, maar de werkelijke toepassing hiervan heeft tot op heden steeds te wensen overgelaten. De sterke druk van de Europese instellingen om vooral het principe van vrij verkeer en goederen niet te belemmeren, is één van de oorzaken dat er in België op het vlak van bouwkundige beveiliging weinig realisaties te bieden zijn aan de consument om zich op een kwalitatieve en geformaliseerde wijze beter te gaan beschermen tegen diefstal en inbraak.

De doelstelling van de creatie van het S3-label is het verhogen van de kwaliteit van het hang- en sluitwerk van gevelelementen.

Een betere kwalitiet geeft een betere bescherming tegen inbraak.

Dit streven steunt op twee grote pijlers.

Enerzijds gebiedt het lastenboek van het S3-label gebruik te maken van kwaliteitsvolle producten en anderzijds wordt van degene die de producten plaatst, geëist dat hij voldoet op het vlak van kwaliteitsvol vakmanschap en technische kennis.

De stelling die de oprichters van het S3-label hebben ingenomen, is als volgt samen te vatten.

Uit vroegere onderzoekingen, vaststellingen en observaties, gedaan door diverse deskundigen, blijkt dat wanneer een gevelelement in een gebouw minimaal 3 minuten kan standhouden tegen een poging tot inbraak, er een vrij grote kans bestaat dat de poging tot inbraak niet slaagt en de inbreker de plaats verlaat.

De creatie van het S3-label heeft dan ook tot doel een zekerheid te bieden aan de consument dat de weerstand van 3 minuten tegen inbraak wordt gehaald voor de gevelelementen die het voorwerp uitmaken van de omschreven werken op het afgeleverd ”attest van plaatsing”. Gezien de steeds verder evoluerende technieken is de zekerheid verworven voor zover het gaat om een poging tot inbraak met gebruik van courante kleine en draagbare gereedschappen als breekijzer, koevoet, schroevendraaier, gripe-tang.

Het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid (VSP), opgericht in de schoot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat op zeer doelmatige wijze hulp biedt aan de consument door zijn raadgevingen op het vlak van veiligheid, is door de Vlaamse Slotenmakers Unie vzw verkozen als een uitverkoren partner.

De Vlaamse Slotenmakers Unie vzw staat ter beschikkikng van het VSP en andere partners om samen met hen het S3-label in de beste omstandigheden op de markt te brengen.